.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน] [แสดงข้อคิดเห็นหรือร้องเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 


 
 
 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเสนอผู้ตรวจราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เคียงคู่วันภาษาไทย ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตร และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
โรงเรียบ้านห้วยน้ำขาวเข้าร่วมงานขยายผลโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มเครือข่ายบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าค่ายพุทธบุตร
คณะอาสากาชาดคนไทยเชื้อสายอินเดีย มาบริจาคกระเป๋าผ้า สิ่งของอาหารและไอศรีม
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวจัดประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ อาคารโรงอาหาร
โครงการ_CSR_สอ.กสท. "ปันน้ำใจให้น้อง พร้อมฝึกวิชาชีพ" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1- 9
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมงานพิธีวันครู ปี 2561
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดงานวันเด็กประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นำโดยท่านผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย และคณะครูให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และคณะสื่อมวลชน โดยท่านพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้มามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ทาสีห้องสมุดใหม่ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดงานวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีผู้แทนชุมชน ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน ร่วมร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพียงกัน และรับฟังการบรรยายประวัติธงชาติไทย ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมงานขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนา อาชีพที่ยั่งยืน ณ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วยและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมงาน "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ" เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ก๋วยเตี๋ยวห้วยน้ำขาว-ทวาย เพื่อสุขภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งคณะการการฯ ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่นานกว่า 1 ปีขึ้นไป พร้องทั้งตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐานตามหัวข้อ EB1 - EB11 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
แบบสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประวัติธงชาติไทย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปกราบพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเดินทางไปทัศนศึกษาที่ตลาดน้ำดอนหวาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ขอขอบคุณ บริษัทพีซิสเต็ม จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ,ร้านน้องไนส์ซัก อบ รีด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและ หจก.ฮีโร่ทรานสปอร์ทโซลูชั่น จำกัด มอบรองเท้าผ้าใบให้แก่นักเรียนและขนมแห้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมโครงการวิธีพุทธ โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี วัดท่าเสด็จ ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ให้การต้อนรับคณะติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้มาสัมภาษณ์นักเรียนและติดตามประเมินผลโรงเรียนใน 4 ด้านที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มูลนิธิเทิดคุณธรรมไท่ถง ร่วมกับ บริษัทเดอะควีนส์เวย์คลินิก จำกัด จัดทำโครงการธรรมะสัญจร ,มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย และคณะครู ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนเรียนร่วมจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดการเรียนการสอนภาษาพม่าในช่วงชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุกๆวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี ของทุกๆสัปดาห์
ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิฯ และ สโมสรโรตารี เจริญนคร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำคณะชุดสำรวจงานโครงการประจำปี งบประมาณประจำปี 2562 โดยมาสำรวจและจะจัดทำโครงการบ้านน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ณ โรงแรมหัวหินแกรนต์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ทักษะการสอนและการจัดการหมวดวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกและ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน ณ โรงแรมแกรนโซเล่ พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560
ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดงานวันแห่งความสำเร็จ "ลูกฟ้าขาว" เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
คระครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Mueang Kanchanaburi Active Learning Camp เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย นำคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปกราบพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย ร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำกฎหมายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกฎหมายลำดับรอง ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว พานักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ม.3 ไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองทราย ,โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี และสวนน้ำ West Wonder Waterpark เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้รับบริจาคชุดนักเรียนและสิ่งของต่างๆ จาก เอไอที โซลูชั่น แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน และประธานนักเรียน เพื่อทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ให้การต้อนรับศูนย์วิทยาศาสตร์ มาจัดแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 1204 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมงานเป็นคณะกรรมการ "ตัดหวายลูกนิมิต" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพุน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมกิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

 

ไฟล์รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา2564
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญระดับชาติ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239