.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว พานักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ม.3 ไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองทราย หมู่ 6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จากนั้นเดินทางไปที่โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี บ้านดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และสวนน้ำ West Wonder Waterpark เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560



















 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239