.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติโดยสังเขป

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – พม่า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2517 สร้างโดยทหารกองรบพิเศษ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี นำโดย พ.อ.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์(ยศสมัยนั้น) ได้รับบริจาค เสาจากชาวบ้านและการบริจาคเงินจากหน่วยทหาร 17,800 บาท มาซื้อสังกะสีและตัวไม้แต่ไม่มีฝาและพื้นโดยจัดให้ทหารมาทำการ ต่อมาเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ทางหน่วยทหารได้โอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และได้ส่ง นายบรรพต คชแก้ว มาเป็นครูใหญ่ ระดับ 3 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
    พุทธศักราช 2534 ได้เปิดห้องเรียนสาขาพุน้ำร้อน 1 ห้องเรียน
    พุทธศักราช 2541 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    พุทธศักราช 2542 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    พุทธศักราช 2543 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ
    หมู่บ้านห้วยน้ำขาว (บ้านเหนือ หมู่ที่ 2)
    หมู่บ้านห้วยน้ำขาว (บ้านใต้ หมู่ที่ 15)
    หมู่บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ที่ 12)
ระยะทางจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประมาณ 65 กิโลเมตร มีรถประจำทางไปกลับวันละ 2 เที่ยว บริเวณเนื้อที่ 11 ไร่ 39 ตารางวา มีอาคารเรียน จำนวน 5 อาคาร และอาคารประกอบ 3 อาคาร เป็นโรงเรียนพื้นที่กันดารชายแดนและเสี่ยงภัย ประชากรมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนา และมีชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาสอาศัยอยู่มากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ รับจ้าง และหาของป่าขาย

 

 

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239