.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ความเป็นไทย ทันสมัยเทคโนโลยี
2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นสุข
3. จัดให้บริเวณน่าอยู่
4. พัฒนาครูสู่มาตรฐาน
5. บริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
3. นักเรียนสามารถอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้สืบเนื่อง
4. นักเรียนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี
5. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี
6. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่
7. ครูได้มาตรฐานวิชาชีพก้าวหน้า
8. ประชาชนภูมิใจในโรงเรียน
 

 

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239