.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ให้การต้อนรับคณะติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้มาสัมภาษณ์นักเรียนและติดตามประเมินผลโรงเรียนใน 4 ด้านที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239