จำนวนข่าวใน Database : 3
__________________________________________หัวข้อข่าว__________________________________________
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมในการสอนทางไกล
จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563